Oprogramowanie


Oferta oprogramowania NOVITUS dla Pañstwa wygody zosta³a podzielona tematycznie i jest dostosowana do konkretnych bran¿ handlu lub us³ug. Zapraszamy do zapoznania siê z naszym oprogramowaniem w nastêpuj¹cych dzia³ach:

  • restauracja
  • hotel
  • SPA
  • sklep
  • sieæ sklepów

Tworz¹c ofertê oprogramowania kierujemy siê przede wszystkim rzeczywistymi potrzebami naszych klientów, a celem tych dzia³añ jest przede wszystkim uproszczenie i usprawnienie codziennej pracy. Dlatego te¿ w œcis³ej wspó³pracy z odbiorcami produktów NOVITUS tworzymy optymalne rozwi¹zania równie¿ w zakresie oprogramowania dla wielu bran¿.

(910) 253-4988 Mini-Market SOGA SOHO