UR-QRP club Home
Óâàæàåìûå ïîñåòèòåëè! Èíôîðìàöèÿ, ðàçìåùåííàÿ íà íàøåì ñàéòå, îñâåùàåò ðàáîòó Óêðàèíñêîãî QRP êëóáà - UR-QRP Club. Çäåñü Âû íàéäåòå ðàçëè÷íûå ñâåäåíèÿ î êëóáå, âñå âûïóñêè "Êîëèáðè", ïóáëèêàöèè ÷ëåíîâ êëóáà, óçíàåòå î íàøèõ QRP ýêñïåäèöèÿõ, äèïëîìíîé ïðîãðàììå, à QRP-êîíñòðóêòîðû, íàäååìñÿ, íàéäóò ÷òî-òî èíòåðåñíîå äëÿ ñåáÿ. Ñàéò ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âñåõ ðàäèîëþáèòåëåé, êîòîðûå èíòåðåñóþòñÿ ðàáîòîé â ýôèðå ìàëîé ìîùíîñòüþ, ïóòåøåñòâèÿìè è êîíñòðóèðîâàíèåì.

FREE & OPEN UKRAINIAN HAM RADIO BANNERS NET

Íîâîñòè
2018 ãîä best-consulted
18 íîÿáðÿ, 2018 (âîñêðåñåíüå, 09:11)
1. QRP Labs - November 2018 newsletter - /qrp-labs.com/newsnov2018.html

2. JS8Call 0.9 Release notes - /qrznow.com/js8call-0-9-release-notes/
** JS8Call - /js8call.com/

3. Amateur Radio HF Antenna Basics e-Book Series - /www.hamradiosecrets.com/antenna-basics.html

4. Portable UHF 4 elements Yagi Antenna - /yo4hhp.wordpress.com/2013/04/05/portable-uhf-4-elements-yagi-antenna/

5. Àíòåííà äèàïàçîíà 145 ÌÃö íà ïîäîêîííèêå - /www.radioradar.net/radiofan/antenns/antenna_145_mhz.html
** Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî ñ èíäèâèäóàëüíîé ðàçðÿäêîé êàæäîãî àêêóìóëÿòîðà - /www.radioradar.net/radiofan/power_supply/charger_individual_discharge_each_battery.html
Àâòîð: UT2AB
17 íîÿáðÿ, 2018 (ñóááîòà, 08:51)
1. N6QW introduces the Sudden QRP SSB Transceiver - /qrper.com/2018/09/n6qw-introduces-the-sudden-qrp-ssb-transceiver/comment-page-1/#comment-303355

2. Èçìåðåíèå ¸ìêîñòè àêêóìóëÿòîðà - ïðîñòîé è òî÷íûé ñïîñîá - /zpostbox.ru/izmereniye_yomkosti_akkumulyatora_prostoy_i_tochnyy_sposob.html

3. Training information Ó÷åáíûå ìàòåðèàëû (â âîïðîñàõ è îòâåòàõ) - /www.skovholm.com/cwdecoder
** Technician License - /www.ad7fo.com/media/TechLic2018.pdf
** General Class License - /www.ad7fo.com/media/GenLic.pdf
** Extra Class License - /www.ad7fo.com/media/ExtLic.pdf

4. Packet Band Plan - /vip.hyperusa.com/~dougs/Ham/PacketBandPlan.htm

5. Ïðèëîæåíèå Amateur Radio Toolkit (Òðåáóåìàÿ âåðñèÿ Android - 4.1 è âûøå) - /play.google.com/store/apps/details?id=com.daveyhollenberg.amateurradiotoolkit
Àâòîð: UT2AB
16 íîÿáðÿ, 2018 (ïÿòíèöà, 09:23)
1. QRPGuys Portable Tri-Band Vertical Antenna - /www.ke6mt.us/2018/02/new-equipment-qrpguys-portable-tri-band-vertical-antenna/

2. Òðàíñôîðìàòîðíûé ôèëüòð èç 3-õ ôàçíîãî òðàíñôîðìàòîðà - /cxem.net/pitanie/5-358.php

3. MFJ-1204 – USB TO RIG SC INTERFACE - /qrznow.com/mfj-1204-usb-to-rig-sc-interface-w-8-pin-dindata-acc-port/

4. ËÐÓ: ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ - /uarl.org.ua/index.php/novini/471-informatsijne-povidomlennya-7
3 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó íà Êîíôåðåíö³¿ ÃÎ ËÐÓ áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ ð³÷íîãî ÷ëåíñüêîãî âíåñêó äëÿ ÷ëåí³â ËÐÓ íà 2019 ð³ê ó ðîçì³ð³ 150,00 ãðí.
Ñïëàòèòè ÷ëåíñüêèé âíåñîê ìîæíà íà ðàõóíîê ËÐÓ çà íàñòóïíèìè ðåêâ³çèòàìè:
Îòðèìóâà÷: ÃÎ «Ë³ãà ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè»
Êîä ªÄÐÏÎÓ : 14361078
1. ð/ð 26007300744813 â ÃÓ ïî ì.Êèºâó òà îáëàñò³ ÀÒ "Îùàäáàíê", ÌÔÎ 322669,
àáî
2. ð/ð 26007052637740 â ÐÖ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÌÔÎ 320649
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó :
Ñïëàòà ÷ëåíñüêîãî âíåñêó çà 2019 ð³ê; Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ïîçèâíèé
Òåðì³í ñïëàòè ÷ëåíñüêèõ âíåñê³â íà íàñòóïíèé ð³ê äî 31 ãðóäíÿ 2018 ð.
Äëÿ íå ÷ëåí³â ÃÎ ËÐÓ, ÿê³ ïëàíóþòü îòðèìóâàòè QSL-ïîøòó â ³íäèâ³äóàëüíîìó ïîðÿäêó, âåëè÷èíà äîáðîâ³ëüíîãî âíåñêó íà ðîçâèòîê QSL-áþðî - íå ìåíøå 225,00 ãðí., äëÿ ³íøèõ, ùî îòðèìóþòü QSL-ïîøòó ÷åðåç â³äîêðåìëåí³ ï³äðîçä³ëè ËÐÓ – íå ìåíøå 150,00 ãðí.
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó:
Äîáðîâ³ëüíèé âíåñîê; Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, ïîçèâíèé
Âèêîíàâ÷èé êîì³òåò

5. ARLD047 DX news - /www.arrl.org/w1aw-bulletins-archive/ARLD047/2018

SB DX @ ARL $ARLD047
ARLD047 DX news
ZCZC AE47
QST de W1AW
Áþëåòåíü DX 47 ARLD047
Ç øòàá-êâàðòèðè ARRL
Newington CT 15 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó
Äëÿ âñ³õ ðàä³îàìàòîð³â
SB DX ARL ARLD047
ARLD047 DX news

Áþëåòåíü öüîãî òèæíÿ ñòàâ ìîæëèâèì çàâäÿêè ³íôîðìàö³¿, ÿêó íàäàëè AA3B, UR5BCP, The Daily DX, the OPDX Bulletin, 425 DX News, DXNL, Contest Corral from QST ³ the ARRL Contest Calendar ³ WA7BNM web sites. Äÿêóºìî âñ³ì.

MADAGASCAR, 5R. Àëåêñ, K2BB ³ Ïàâåë, UU0JR áóäóòü QRV ÿê 5R8UM ³ç îñòðîâà Nosy Be, IOTA AF-057, ç 19 ïî 29 ëèñòîïàäà. ijÿëüí³ñòü áóäå â³ä 160 äî 10 ìåòð³â ³ç âèêîðèñòàííÿì CW, SSB òà ð³çíèõ öèôðîâèõ ðåæèì³â. Öå âêëþ÷ຠâ ñåáå ó÷àñòü â CQ World Wide DX CW contest. QSL ÷åðåç LoTW.

NIGER, 5U. Pierre, HB9AMO, áóäå QRV ÿê 5U9AMO ³ç Niamey ç 20 ëèñòîïàäà äî 3 ãðóäíÿ. ijÿëüí³ñòü áóäå â³ä 160 äî 10 ìåòð³â âèêîðèñòîâóþ÷è CW. Öå âêëþ÷ຠâ ñåáå ó÷àñòü â CQ World Wide DX CW contest. QSL ÷åðåç M0URX.

UGANDA, 5X. Alan, G3XAQ ïëàíóº QRV ÿê 5X1XA ç 17 äî 25 ëèñòîïàäà. Öå âêëþ÷ຠâ ñåáå ó÷àñòü â CQ World Wide DX CW contest â êàòåãî𳿠Single Op/Single Band, 20 meter. QSL ÷åðåç G3SWH.

TONGA, A3. Ronald, PA3EWP, Martin, PA4WM, Pat, EI5IX ³ Tom, GM4FDM - QRV ÿê A35EU ³ç Tongatapu, IOTA OC-049, äî 27 ëèñòîïàäà. ijÿëüí³ñòü áóäå íà ë³àïàçîíàõ 160 - 10 ìåòð³â ³ç âèêîðèñòàííÿì CW, SSB, RTTY òà òðîõè FT8, òðüîìà ñòàíö³ÿìè. QSL ÷åðåç GM4FDM.

BAHAMAS, C6. Mike, KN4EEI ³ George, AA7JV - QRV ÿê C6AGU ³ç Water Cay, IOTA NA-001, äî 3 ãðóäíÿ. ijÿëüí³ñòü ãîëîâíèì ÷èíîì íà 160, 80 ³ 40 ìåòð³â ç âèêîðèñòàííÿì CW ³ FT8. Öå âêëþ÷ຠâ ñåáå ó÷àñòü â CQ World Wide DX CW contest òà ARRL 160 Meter. QSL çà ³íñòðóêö³ÿìè îïåðàòîð³â.

PHILIPPINES, DU. Audie, DU1ZDR ³ Gazelle, DU1ZDQ ïëàíóþòü QRV ÿê DZ1A/DU2 ³ç Basco Batanes, îñòðîâè Batanes, IOTA OC-093, 19 ³ 20 ëèñòîïàäà. ijÿëüí³ñòü áóäå íà 40 ³ 20 ìåòðàõ çà äîïîìîãîþ SSB ³ òðîõè CW. QSL çà ³íñòðóêö³ÿìè îïåðàòîð³â.

IRAN, EP. Ãðóïà îïåðàòîð³â áóäå QRV ÿê EP6RRC ³ç îñòðîâà Shif, IOTA AS-189P, ç 17 ïî 23 ëèñòîïàäà. ijÿëüí³ñòü áóäå â³ä 160 äî 10 ìåòð³â ç âèêîðèñòàííÿì CW, SSB òà FT8 òðüîìà ñòàíö³ÿìè. QSL ÷åðåç R7AL.

GUADELOUPE, FG. ×ëåíè Radio Club Guadeloupe - QRV ÿê TO40R äî 25 ëèñòîïàäà ñâÿòêóþòü Route du Rhum single-handed ÿõòîâ³ ïåðåãîíè ³ç Saint-Malo, France äî Pointe-a-Pitre. QSL ÷åðåç LoTW.

HONDURAS, HR. Operators LZ5VV, SP4Z ³ N2WQ áóäóòü QRV ÿê HR9/home calls ç îñòðîâà Roatan, IOTA NA-057, ç 17 äî 25 ëèñòîïàäà. ijÿëüí³ñòü áóäå íà ÊÕ ç âèêîðèñòàííÿì CW, SSB, RTTY òà FT8. Öå âêëþ÷ຠâ ñåáå àêòèâí³ñòü ÿê HQ9X â êàòåãî𳿠Multi/2 â CQ World Wide DX CW contest. QSL HQ9X ÷åðåç KQ1F, HR9/LZ5VV ³ HR9/SP4Z íà äîìàøí³ calls. QSL HR9/N2WQ ÷åðåç LoTW.

MINAMI TORISHIMA, JD1. Take, JG8NQJ - QRV ÿê JG8NQJ/JD1 â òîé ÷àñ ÿê â³í ïðàöþâàòèìå òóò òðè ì³ñÿö³ íà ìåòåîñòàíö³¿. ijÿëüí³ñòü áóäå ó â³ëüíèé ÷àñ íà ä³àïàçîíàõ 80 - 10 ìåòð³â, âèêîðèñòîâóþ÷è CW ³ òðîõè RTTY. QSL íà äîìàøí³é calls.

BELGIUM, ON. Ñïåö³àëüíà ñòàíö³ÿ OP7VA - QRV äî 30 ëèñòîïàäà, ùîá â³äçíà÷èòè ê³íåöü Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. ijÿëüí³ñòü ñòàíîâèòü â³ä 80 äî 10 ìåòð³â. QSL ÷åðåç ON7VA.

BONAIRE, PJ4. Oïåðàòîðè Ward, N0AX, Robert, S53R ³ Scott, W4PA áóäóòü QRV ÿê PJ4/home calls ç 18 ïî 25 ëèñòîïàäà. ijÿëüí³ñòü áóäå íà ÊÕ. Âîíè ïëàíóþòü áóòè àêòèâíèìè ÿê PJ4Q ó ìàéáóòíüîìó
CQ World Wide DX CW contest. QSL ÷åðåç äîìàøí³ calls, à PJ4Q ÷åðåç W4PA.

SINT MAARTEN, PJ7. Îëåã, UR5BCP áóäå QRV ÿê PJ7/UR5BCP 17-21 ëèñòîïàäà. ijÿëüí³ñòü áóäå íà 20 ³ 15 ìåòðàõ CW ³ FT8. QSL ÷åðåç KD7WPJ.

ANTIGUA AND BARBUDA, V2. Bud, AA3B áóäå QRV ÿê V26K ³ç Àíò³ãóà, IOTA NA-100, ç 19 ïî 26 ëèñòîïàäà. ijÿëüí³ñòü áóäå íà ÊÕ, âèêîðèñòîâóþ÷è ïåðåâàæíî CW. Öå âêëþ÷ຠâ ñåáå ó÷àñòü â CQ World Wide DX CW contest. QSL direct íà äîìàøí³é call.

MICRONESIA, V6. Shu, JA1FMN áóäå QRV ÿê V63PSK ç îñòðîâà Weno, IOTA OC-011, ç 19 ïî 25 ëèñòîïàäà. ijÿëüí³ñòü áóäå ó ñâÿòêîâîìó ñòèë³ íà 40-15 ìåòðàõ, âèêîðèñòîâóþ÷è JT65 ³ FT8. QSL direct íà äîìàøí³é call. Êð³ì òîãî, Sho, JA7HMZ áóäå QRV ÿê V63DX ç îñòðîâà Pohnpei, IOTA OC-010, ç 19 ïî 26 ëèñòîïàäà. ijÿëüí³ñòü áóäå íà 160 - 6 ìåòðàõ ç ôîêóñîì íà FT8. ³í áóäå àêòèâíèì ÿê V6A ó ìàéáóòíüîìó CQ World Wide DX CW contest. QSL íà îáèäâà calls - direct äî JA7HMZ.

VIET NAM, XV. Mats, RM2D áóäå QRV ÿê XV9D ç 18 ëèñòîïàäà äî 2 ãðóäíÿ. ijÿëüí³ñòü áóäå ó ñâÿòêîâîìó ñòèë³ â³ä 40 äî 10 ìåòð³â, ³ ìîæëèâî íà 80 ìåòðàõ, â çàëåæíîñò³ â³ä óìîâ, âèêîðèñòîâóþ÷è â îñíîâíîìó CW. Öå âêëþ÷ຠâ ñåáå ó÷àñòü ó ìàéáóòíüîìó CQ World Wide DX CW contest. QSL ÷åðåç EA5GL.

ÐÀIJΠÍÀ Ö² ÂÈÕ²ÄͲ. ARRL SSB Sweepstakes Contest, LZ DX Contest, All Austrian 160-Meter CW Contest, REF 160-Meter CW Contest, Feld Hell Sprint, RSGB 2nd 1.8 MHz CW Contest ³ Homebrew ³ Oldtime Equipment CW Party.

Run for the Bacon QRP Contest çàïëàíîâàíèé íà 19 ëèñòîïàäà.

RSGB 80-Meter Autumn SSB Series, CWops Mini-CWT Test ³ Phone Fray ïðèçíà÷åí³ íà 21 ëèñòîïàäà.

ARRL International Grid Chase ïðîõîäèòü ïðîòÿãîì âñüîãî 2018 ðîêó.

Áóäü ëàñêà, ïåðåãëÿíüòå ëèñòîïàäîâèé âèïóñê QST, ñòîð. 90, òà ARRL ³ WA7BNM Contest Âåá-ñàéòè äëÿ ïîäðîáèöü.
Àâòîð: UT2AB
15 íîÿáðÿ, 2018 (÷åòâåðã, 08:13)
1. VE3WDM's QRPower BLOG - /ve3wdm.blogspot.com/p/antenna-restrictions.html

2. Ðåãëàìåíò â³äêðèòîãî ÷åìï³îíàòó Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ ç ðàä³îñïîðòó (ðàä³îçâ‘ÿçîê íà êîðîòêèõ õâèëÿõ) 2018 ðîêó - /arc.sumy.net/node/2351

3. A Radio. Prakticka Elektronika ¹11 - /www.radiofiles.ru/news/a_radio_prakticka_elektronika_11_2018/2018-11-13-5373

4. A Radio. Prakticka Elektronika ¹10 - /www.radiofiles.ru/news/a_radio_prakticka_elektronika_10_2018/2018-11-12-5368
** Ðàäèîìîíèòîðèíã: çàäà÷è, ìåòîäû, ñðåäñòâà - /www.radiofiles.ru/news/radiomonitoring_zadachi_metody_sredstva/2018-11-12-5367

5. Íîâà âåðñ³ÿ WSJT-X 2.0.0 RC4 - /physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
Àâòîð: UT2AB
14 íîÿáðÿ, 2018 (ñðåäà, 08:58)
1. ×åðãîâèé âèïóñê NAQCC Newsletter - /www.naqcc.info/newsletter_current.pdf

2. Äí³ àêòèâíîñò³ ðàä³îàìàòîð³â Çàïîð³ææÿ - /www.lru.zp.ua/
Çàïîð³çüêèé ìåòàëóðã³éíèé êîìá³íàò «Çàïîð³æñòàëü» òà Çàïîð³çüêèé îáëàñíèé ï³äðîçä³ë ˳ãè ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè ç 10 ïî 30 ëèñòîïàäà ïðîâîäèòü äí³ àêòèâíîñò³ ðàä³îàìàòîð³â ì. Çàïîð³ææÿ òà Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, ùî ïðèñâÿ÷åí³ 85-ð³÷÷þ çàñíóâàííÿ Çàïîð³çüêîãî ìåòàëóðã³éíîãî êîìá³íàòó «Çàïîð³æñòàëü»

3. Íîâèé âèïóñê «Info-Radio» e-bulletin 2018 Nr45 - /app.box.com/s/rrbw2lh9nekhgvspglfojzs4q91w8vpj

4. "ÊÂ æóðíàë" (¹2 1997ã.) - /deltaclub.org.ua/bibliteka/kv-zhurnal-2-1997-g.html

5. Î÷åðåäíîé îáìåí îïûòîì: Êàëèáðîâêà èíäèêàòîðà ýëåâàöèè - /irc.net.ua/190-ocherednoj-obmen-opytom-kalibrovka-indikatora-elevatsii
** UX6FZZ OCT18 - /www.youtube.com/watch?v=mbiXlzMBRq4&feature=youtu.be
Æåëàþùèå óâèäåòü íåáîëüøîå âèäåî ðàáîòû â ýôèðå íîâîãî ïîêîëåíèÿ - çäåñü: /youtu.be/mbiXlzMBRq4 Íà UX6FZZ çà 32 ãîäà ìîåé àêòèâíîé ðàáîòû ïðîøëè ýòó øêîëó íå îäíà ñîòíÿ äåòåé ... Åæåãîäíî íàáèðàåòñÿ äåñÿòêè íîâûõ äåòåé.  ýòîì âèäåî äåòè â âîçðàñòå îò 8 - äî 11 ëåò ïðîâîäÿò ñâîè ïåðâûå ñâÿçè. Åñòü íåìàëî ôðàãìåíòîâ, ãäå ìîæíî ïîñëóøàòü êîììåíòàðèè îò âçðîñëûõ äÿäåê... À íåêîòîðûì - âîçìîæíî è ñåáÿ ... Íàäåþñü ýòî âèäåî ïîìîæåò âñåì ïîíÿòü âñå íþàíñû ðàáîòû ñ äåòüìè è - â î÷åðåäíîé ðàç çàäóìàòüñÿ - ×ÒÎ îñòàíåòñÿ îò íàñ âñåõ â áëèæàéøèå ãîäû ... Ìîæåò òîãäà áóäåò ëåã÷å ïîíÿòü è ×ÒÎ íàòâîðèëè ñ ýòèìè "ðàçäâîåíèÿìè" â íàøèõ ðÿäàõ ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò ...
73! de UX0FF & UX6FZZ Team
Àâòîð: UT2AB
13 íîÿáðÿ, 2018 (âòîðíèê, 08:26)
1. ΜBITX - QRP HF General Coverage Transceiver - /www.hfsignals.com/index.php/ubitx/

2. Phantom antenna/transceiver switcher - /users.belgacom.net/hamradio/schemas/phantom-antenna_switcher-transceiver_switcher.gif

3. Êîíñòðóêö³ÿ àíòåíè Super Duper Moxon for 144 MHz - /drive.google.com/file/d/1fLSpOtIOua2X82yTHOCbuL1sWwSrx-I4/view

4. ÐàäèîËîöìàí ¹10 - /www.radiofiles.ru/news/radiolocman_10_2018/2018-11-10-5364

5. ³äåîðîëèê ÑÀÌÛÉ ÌÎÙÍÛÉ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÉ ÁËÎÊ ÈÇ ËÈÍÅÉÊÈ DPS ËÁÏ DPS 5020 C BLUETOOTH! - /www.youtube.com/watch?v=xZDWFbT3g80
Àâòîð: UT2AB
12 íîÿáðÿ, 2018 (ïîíåäåëüíèê, 07:10)
1. OXO HF TX (GM3OXX) - /f5mpn.blogspot.com/search/label/dx%20qrp

2. Îáçîð SDRplay RSPduo - /www.fenu-radio.ch/SDRplay_RSPduo-en.htm

3. Icom and Iridium to Develop New Global Satellite PTT Radio System - /icomuk.co.uk/News_Article/2/1342/?fbclid=IwAR2IzzgOfclKCUaM8F0eGHKJakttVNh9weh2j4D2lv22mfScxg_NbYGSxTU

4. ³äåîðîëèê Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî èç êîìïüþòåðíîãî áëîêà ïèòàíèÿ ATX - /www.youtube.com/watch?v=Eb_7GZinuho
** ³äåîðîëèê Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî èç êîìïüþòåðíîãî áëîêà ïèòàíèÿ (ÏÎÄÐÎÁÍÎ). - /www.youtube.com/watch?v=HLWhrLjk4rI

5. ³äåîðîëèê Ìàãí³òíà àíòåíà íà êîðîòêîõâèëüîâèé ä³àïàçîí 3 500 21 500 êÃö - /www.youtube.com/watch?v=eIH-iCQyPbU
Àâòîð: UT2AB
11 íîÿáðÿ, 2018 (âîñêðåñåíüå, 09:42)
1. ³äåîðîëèê CQ WW CONTEST 2018 QRP SSB - /www.youtube.com/watch?v=Gp4SDh3apjE

2. Çàïîð³çüêèé ìåòàëóðã³éíèé êîìá³íàò «Çàïîð³æñòàëü» òà Çàïîð³çüêèé îáëàñíèé ï³äðîçä³ë ˳ãè ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè ç 10 ïî 30 ëèñòîïàäà ïðîâîäèòü äí³ àêòèâíîñò³ ðàä³îàìàòîð³â ì. Çàïîð³ææÿ òà Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, ùî ïðèñâÿ÷åí³ 85-ð³÷÷þ çàñíóâàííÿ Çàïîð³çüêîãî ìåòàëóðã³éíîãî êîìá³íàòó «Çàïîð³æñòàëü» - /www.lru.zp.ua/

3. Ìàòåð³àëè äëÿ âëàñíèê³â KENWOOD TS-590 - /ts590.at.ua/load/

4. Ñàìîäåëüíûé áëîê ïèòàíèÿ íà MOSFET òðàíçèñòîðå - /www.mastervintik.ru/samodelnyj-blok-pitaniya-na-mosfet-tranzistore/

5. Óñòðîéñòâî êîíòðîëÿ íàïðÿæåíèÿ äëÿ áàòàðåè 3 ÍÊÃÊ-11Ä - /radiopill.net/load/avtomobilnaja_tekhnika/indikatoru_naprjazhenija/ustrojstvo_kontrolja_naprjazhenija_dlja_batarei_3_nkgk_11d/35-1-0-929
Àâòîð: UT2AB
10 íîÿáðÿ, 2018 (ñóááîòà, 09:10)
1. HobbyPCB IQ-32 - portable QRP transceiver (+ color touch screen) - /qrper.com/2018/10/the-hobbypcb-iq-32-a-general-coverage-portable-qrp-transceiver-with-color-touch-screen-now-shipping/

2. Ïðîãðàìà HamRacer - synthesized voice keyer - /ok1fig.nagano.cz/HamRacer/HamRacer.htm

3. J-Pole Antenna Plan and Calculator - /www.wb5cxc.com/j_poles.html

4. VSWR - Monitor - /www.pa3gsb.nl/journal.php#25

5. Êîíñòðóêö³ÿ àíòåíè OZ1CX - Multiband vertical antenna no tuner LC matched - /www.dxing.eu/multi-vert.html
Àâòîð: UT2AB
Ïîèñê ïî íîâîñòÿì ýòîãî ðàçäåëà:
<< < 01 716-379-5105 03 (573) 927-5426 (541) 854-5502 (907) 305-1268 408-872-1670 dialectology 09 423-351-3505 8085741394 >>
deambulatory
Àðõèâ íîâîñòåé (*.chm): <1-100><101-210><210-310><310-710><710-1180><1180-1544><1544-1861>
UR-QRP Club

Ð/í: 352-848-6308
Ìîíèòîðèíã îíëàéí ñàéòà
Ëèñòàÿ ôîòîàëüáîì êëóáà
Ñîðáàò - UY1AW, ×åðíîáðîâ - UR5AGR çà ðàáîòîé
Ìåæäóíàðîäíûé Q-êîä
QRA*
Êàê íàçûâàåòñÿ âàøà ñòàíöèÿ? / Ìîÿ ñòàíöèÿ íàçûâàåòñÿ…
Ðåêëàìà
Ñàéòû
Ñòðàíèöà ïîñâÿùåííàÿ íàøåìó êëóáó íà ñàéòå Ñóìñêîãî îáëàñòíîãî êëóáà ðàäèîëþáèòåëåé ÎÑÎ Óêðàèíû
Ïî÷òîâûé ðåôëåêòîð
Ïîäïèñêà íà ïî÷òîâûé ðåôëåêòîð êëóáà
Ñîëíå÷íàÿ àêòèâíîñòü
enjewel

Ïîäñêàçêà:
K: 0-1 best, 2 - OK, >3 bad, >6 very bad;
A: 1-6 best, 7-9 ok, >11 bad;
SFI: 70 not good, 80 good, 90 better, 100+ best.
Ïðîñìîòðåòü ãàëëåðåþ

JF1OZ 7Mhz CW rig
Þìîð
Humor
Ïîïóëÿðíîñòü QRP-êëóáîâ ðàñòåò. Îïåðàòîðû ïðèøëè ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî íåñêîëüêî îäíîâðåìåííî ðàáîòàþùèõ QRP-ïåðåäàò÷èêîâ ñïîñîáíû ïðîèçâåñòè ñèãíàë, êîòîðûé ìîæíî óñëûøàòü ñ ïîìîùüþ ïðèåìíèêà. >>>...
Link

(825) 264-0282

5199305399 Êóïîíû íà ñêèäêó Aliexpress